#JAPAN JOB FAIR 2017 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าพูดคุย และสามารถสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในประเทศไทย ทั้งบริษัทที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นฯ มีทั้งบริษัทญี่ปุ่นระดับใหญ่ กลาง ในทุกประเภทธุรกิจ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การผลิต หรือบริการ ฯลฯ เปิดรับสมัครงานมากกว่า 5,000 อัตรา ทุก ตำแหน่ง ทุกสาขา ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่น นอกจากน ี้ภายในงาน ยังมีการจัดสัมมนาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงานอีกด้วย

jobfair2015 s 04jobfair2015 s 06

jobfair2015 s 07jobfair2015 s 08

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 18 guests and no members online

promise