aeroflek03

aeroflek04

aeroflek05

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ และ อ.ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี คณาจารย์ภาควิชาฯ ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด จังหวัดระยอง ได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชมกระบวนการผลิตฉนวนยาง Compound mix , Aeroflex เพื่อนักศึกษาจะได้รับรู้ถึงประสบการณ์การผลิตฉนวนที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ ชนิดต่างๆ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ดูรูปเพิ่มเติม ... http://bit.ly/2mI8Ljq

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 123 guests and no members online

promise