Poster ME 1 110117

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4(ME): บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดเปิดรับสมัคร "การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรใหม่" รุ่นที่ 1 (วิศวกร M&E) รับวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรขนส่งระบบราง ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนฟรีมีทุนการศึกษา

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 16 guests and no members online

promise